غذبانی: جشنواره فیلم فجر طی سال های اخیر سیاست گذاری درستی نداشته است/ فیلم اولی ها از برخی سینماگران مورد حمایت مدیران جلوترند!

سینماپرس: داریوش غذبانی کارگردان سینما و تلویزیون در پی حذف بخش «نگاه نو» در جشنواره فیلم فجر و بی توجهی به فیلم اولی ها در این رویداد سینمایی گفت: جشنواره فیلم فجر طی سال های اخیر سیاست گذاری و تعریف درستی نداشته است و همین مسأله بی توجهی به فیلم اولی ها و حذف یکباره، غیرکارشناسی و بی دلیل بخش «نگاه نو» خود گواه این مدعا است!