«عمامه‌های خطرناک» فیلم بعدی شیخ طادی

سینماپرس: کارگردان فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» گفت که می‌خواهد سه‌گانه‌اش را با ساخت فیلم سینمایی «عمامه‌های خطرناک» تکمیل کند.