عزت الله ضرغامی: سیاست های سینمایی اول انقلاب ریل گذاری برای آینده بود

سیاست های سینمایی اول انقلاب ریل گذاری برای آینده بود/ اینکه کدام بازیگران ممنوع و کدامیک مجاز باشندهرگز تحت ضابطه در نیامد و مدیران بعدی مثل من. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی