عدم شناخت لازم نسبت به کودکان باعث شده تا تهدیدها هر روز توسط «دوبله‌های غیررسمی» بیشتر شود

سینماپرس: صدای ماندگار تلویزیون اعتقاد دارد عدم شناخت و اشراف مناسب به کودک و فقدان نظارت، باعث شده دوبله‌های زیرزمینی هر روز صدایش بیشتر به گوشِ کودکان می‌رسد.