ظرفیت های بیانی سینمای مقاومت به فعلیت، تمامیت و شکفتگی لازم نرسیده است

سینماپرس: احمدرضا معتمدی فیلمساز و عضو هیأت داوران جشنواره مقاومت گفت: بعد از گذشت ۱۵ دوره از جشنواره فیلم مقاومت اکنون نیاز است که به این مسأله بپردازیم که چرا در سینمای مقاومت و دفاع مقدس پژوهش و تحقیق جاییگاه مناسبی ندارد.