طعنه کیهان به بازیگران: از فقر مردم حرف می زنید و دستمزد میلیاردی می گیرید؟

ادعای دلسوزی این چهره های شناخته شده برای وضعیت اقتصادی مردم در حالی است که آنها هنگام دریافت دستمزدهای میلیاردی خود از اموال عمومی در پروژه های سینمایی و رسانه ای هیچگاه به. –
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: سیاسی