صدور پروانه ساخت و نمایش برای ۱۶ اثر در شبکه نمایش خانگی

سینماپرس: شورای پروانه نمایش خانگی سازمان سینمایی در جلسه (دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) با ساخت و پخش ۱۶ اثر موافقت کرد.