صدور مجوز برای «دوچ» و «اینجا هم باران می بارد»

سینماپرس: در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم «دوچ» و «اینجا هم باران می بارد» مجوز نمایش صادر شد.