صدور حکم انتصاب مدیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر ۹۷

سینماپرس: با حکم دبیر دوره یازدهم جشنواره هنرهای تجسمی فجر، محسن سلیمانی عهده دار مدیریت اجرایی این دوره شد.