صداوسیما مصمم‌تر می‌شود یا کوتاه می‌آید

سینماپرس: بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. در واقع بخش‌های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص‌های عملکرد پاسخگو هستند.