صبر کنید قرار است این جوان ها ارشاد شوند!

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در خصوص واکنش های به وجود آمده درباره محتوای مجموعه ممنوعه توضیحاتی ارائه کرد که بیشتر جنبه توجیه دارد. - معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در خصوص واکنش های به وجود آمده درباره محتوای مجموعه ممنوعه توضیحاتی ارائه کرد که بیشتر جنبه توجیه دارد. چنانچه او می گوید که صبر کنید! آنچه امروز می بینید مصداق اشاعه ابتذال نیست! شعار سال: معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی