«شورای صنفی نمایش» هزینه‌ای برای فیلم‌ها در نظر بگیرد که اگر شرایط کرونایی دوباره قرمز حداقل اصل پول صاحبان آثار برگردد

سینماپرس: سعید خانی گفت: شورای صنفی هزینه‌ای برای فیلم‌ها در نظر بگیرد تا اگر شرایط کرونایی دوباره قرمز شد، اصل پول صاحبان آثار بازگردد.