شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ۳ فیلمنامه موافقت کرد

سینماپرس: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ۳ فیلمنامه موافقت کرد و بر همین اساس یک فیلم انیمیشن و ۲ فیلم در ژانرهای اجتماعی و کمدی ساخته خواهند شد.