شورای صدور پروانه ساخت با ۳ فیلمنامه موافقت کرد

سینماپرس: در جلسه شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با درخواست سه فیلمنامه جدید موافقت به عمل آمد.