شهیدی: رئیس سازمان سینمایی و مسئولان وزارت ارشاد باید پاسخگو باشند که دستاورد بنیاد سینمایی فارابی در سال های اخیر چه چیزی بوده است

سینماپرس: یدالله شهیدی تهیه کننده سینما در خصوص افول جدی بنیاد سینمایی فارابی در دوران مدیریتی دولت بنفش گفت: رئیس سازمان سینمایی و مسئولان وزارت ارشاد باید پاسخگو باشند که دستاورد بنیاد سینمایی فارابی در سال های اخیر چه چیزی بوده است؛ آن ها باید دغدغه مندانه به این مسأله ورود پیدا کنند که بودجه های تزریقی شان به این بنیاد سینمایی صرف چه کارهایی شده و آیا این کارها دردی از سینما و سینماگران درمان کرده است یا نه؟!