شفاف سازی به سبک خانه هنرمندان، خالی از آمار، ارقام و جزئیات

سینماپرس: روابط عمومی خانه هنرمندان ایران در حالی گزارش فعالیت های این مجموعه در حوزه موسیقی را منتشر کرده است که در آن صرفا عناوین رویدادها بدون ارائه جزئیات آورده شده است.