شفافیت مانع می شود تا تبعیض قایل شویم/ ما در قبال فرهنگ و سینما مسئولیت هایی داریم

سینماپرس: حسین انتظامی در معارفه مدیران سازمان سینمایی بر شفافیت و پرهیز از تبعیض در انجام امور سینماگران تأکید کرد.