شبکه کودک پیشروترین شبکه تلویزیونی در پاسداشت زبان فارسی است

سینماپرس: محمد سرشار، شبکه کودک سیما درباره صیانت از زبان فارسی در این شبکه گفت: «اقدامات شبکه کودک برای تقویت مهارت های زبان فارسی خردسالان و کودکان ادامه دارد و برنامه‌های جدیدی با همین هدف در حال طراحی هستند.»