سینما چه تصویری از پرولتاریا به دست می دهد؟

کارگران اگر شمایل نگاری سینما را با نقاشی مسیحی مقایسه کنیم، کارگر مخلوقی نادر همچون یک قدیس است. سینما کارگران را در صورت های دیگری نیز نشان می دهد؛ – یعنی به عنصر کارگری حاضر در دیگر صور زندگی متوسل می شود. در یادداشت تارنمای فرهنگ امروز به قلم هارون فاروکی آمده است: وقتی فیلم های آمریکایی از قدرت یا وابستگی اقتصادی حرف می زنند، اغلب این را با توسل به نمونه گنگسترهای خرد و کلان ترسیم می کنند و در واقع آن …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی