سینما برای من یک وسیله است برای آرمان گرایی

سینماپرس: مسعود ده نمکی: آمدن من در سینما به عنوان یک شغل نبوده است. سینما برای من یک وسیله است برای آرمان گرایی.