سینما استقلال آماده پذیرایی مخاطبان فجر شد/ مخالف فروش بلیت بدون صندلی

مدیر سینما استقلال گفت: معتقد به فروش بلیت سفید بدون صندلی نیستم زیرا در مقابل حوادثی از جمله آتش سوزی بسیار خطرناک خواهد بود .