سینمای تجربی به عنوان یک دکان ایجاد شد! / کلیت سینمای ما بیمار است

سینماپرس: «سعید مستغاثی» از منتقدان سینمایی گفت: مگر سینمای غیرتجربی ما فیلم هستند که دنبال سینمای تجربی باشیم!؟ در جریان اصلی دچار یک سینمای آشفته هستیم که بخش زیادی از آن مشکل دارد و اصلاً سینما نیست.