سینماگران بزرگ جامانده از کن 2018

سال گذشته انتقادات زیادی به جشنواره فیلم کن وارد بود که جشنواره از ماهیت اصلی خود دور شده و کن دیگر جایی برای کشف استعدادهای جدید نیست، - شاید 2018 سال بازنگری و تغییر رویکرد این جشنواره معتبر باشد. سال گذشته انتقادات زیادی به جشنواره فیلم کن وارد بود که جشنواره از ماهیت اصلی خود دور شده و کن دیگر جایی برای کشف استعدادهای جدید نیست، شاید 2018 سال بازنگری و تغییر رویکرد این جشنواره معتبر باشد. حضور آثار فرهادی ...
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: فرهنگی