«سید بشیر حسینی» مدیر گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار شد

سینماپرس: با حکم مسعود معینی پور مدیر شبکه چهار سیما، «سید بشیر حسینی» به عنوان مدیر گروه فرهنگ و اندیشه این شبکه منصوب شد.