سپند امیر سلیمانی: بچه مثبت سینما شدم

یکی از اتفاقاتی که معمولا برای بازیگران رخ می دهد، این است که وقتی در قالب نقشی می درخشند دیگر کمتر کارگردانی ریسک می کند تا به آن ها پیشنهاد بازی در یک نقش متفاوت را بدهد.