سند اولویت‌های معارفی در برنامه‌های تلویزیون اجرایی می‌شود/ تعامل موثر با حوزه علمیه

سینماپرس: در جلسه اعضای حقیقی شورای معارف سیما با معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور بر اجرایی شدن سند اولویت های معارفی در برنامه های سیما و نیز اقدامات مناسب برای به تصویر کشیدن راهپیمایی عظیم اربعین تاکید شد.