سلام بر ناصرخان، مرد دانای زندگی و سینما

کوتاه اما تاثیرگذار. بازیگری که می آید و نقش خود را ایفا می کند و می رود. - " به گزارش فانوس"، این در همه جا هست. در تاریخ و در سیاست. مگر امیرکبیر و مصدق چند وقت در تاریخ این ملک نقش اصلی خود را بازی کردند؟ هر یک کمتر از دو سال. اما اثرگذارترین نقش ها را آفریدند.در ادبیات ما هم همین طور بود. خیام چند هزار بیت سروده مگر؟ هیچ، شاید شانزده رباعی. یا نهایت سی و دو تا. و چه نقشی بازی کرده و در تاریخ ادبیات ما با همین ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی