سازمان سینمایی با انجمن علمی روانپزشکان همکاری می کند

سینماپرس: معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم‌ها استقبال کرد.