رییس شورای سیاست گذاری سلامت منصوب شد

سینماپرس: با حکم معاون رییس سازمان در امور سیما، محمدمهدی قاسمی به عنوان رییس شورای سیاست گذاری سلامت منصوب شد.