«رگ خواب» بهترین فیلم جشنواره لبنانی شد

فیلم «رگ خواب» به کارگرد انی حمید نعمت الله که د ر بخش رقابتی جشنواره فیلم «جونیه» د ر کشور لبنان حضور د اشت، جایزه بهترین فیلم این روید اد سینمایی را به خود اختصاص د اد .
جشنواره بین المللی فیلم «جونیه» که از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ ژانویه (۲۷ د ی تا ۲ بهمن) د ر کشور لبنان برگزار شد ، د ر بخش رقابتی علاوه بر فیلم «رگ خواب» ساخته حمید نعمت الله میزبان نمایش فیلم های «خانواد ه د ینوتی» به کارگرد انی «آلن میناس» (برزیل)، «مرا نبوس» ساخته «احمد عامر» (مصر)، «تولد مبارک» به کارگرد انی: «کریستوس جورجیو» (یونان)، «علی، بز و ابراهیم» به کارگرد انی «شریف البند ری» (مصر) و «گل حلب» ساخته «رید ا بهی» (تونس) نیز بود . د ر خلاصه د استان فیلم «رگ خواب» آمد ه است: مینا پس از جد ایی از همسرش به د نبال شغل و محل اسکانی می گرد د و د ر این میان با کامران مد یر رستورانی که د ر آن کار می کند ، آشنا می شود . روزها از پس هم می گذرد و عشق مینا به کامران کاسته نمی شود و اوج می گیرد . اما کامران د یگر قصد اد امه ند ارد …
لیلا حاتمی، کوروش تهامی، الهام کرد ا و حمید رضا آذرنگ از بازیگران فیلم «رگ خواب» …