رونق سینماهای جنوب کرمان پس از 23 سال فراموشی

دولت تدبیر و امید در راستای سیاست های فرهنگی کشور در زمینه ترویج فرهنگ سینما، با برنامه ریزی هایی که در دستور کار قرار داده توانست پرده تاریک سینماهای جنوب کرمان را پس از 23 سال فراموشی روشن و نورانی کند. - به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید در عمل ثابت کرد که اهمیت مسائل فرهنگی در پیشرفت مناطق را کمتر از مسائل اقتصادی نمی بیند و مردم جنوب استان کرمان دیدند چگونه چراغ خاموش سینما شوباد کهنوج و سینمای جیرفت ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: سیاسی