رقابت بازیگران در مسابقه ای برگرفته از «شاهنامه»

«سیزده شمالی» عنوان مستند مسابقه ای جدید با حضور بازیگران است که آیتم های آن با بهره گیری از داستان های شاهنامه طراحی شده است. از این مسابقه با حضور بازیگران، عوامل و جمعی از اهالی سینما، شب گذشته (هفتم بهمن ماه) رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، به نقل از روابط عمومی سریال، در ابتدای این جشن رونمایی، محمد صدری مهر ـ مشاور طرح «سیزده شمالی» ـ از این مجموعه به عنوان حرکتی نو و گسترده در تولید سرگرمی های جدید برای مردم ایران زمین یاد کرد.
او توضیح داد: این مجموعه که برای پخش در سینمای خانگی تهیه شده، سبک و گونه ای از فیلم مسابقه های واقعه گراست، که می توانیم ادعا کنیم در آثار مشابه ایرانی، تا به حال چنین مسابقه واقعه گرایی به این شکل و ویژگی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در حالی که بسیاری از نمونه های مشابه این سبک از کار، اتفاقات و رقابت ها پیش بینی شده، ساختگی و فانتزی هستند اما مجموعه سیزده شمالی بسیار واقعی و جدی ساخته شده و اتفاقات و رقابت ها در بستر واقعیت رخ می دهند. ما در این تجربه، موقعیت هایی داشتیم که شرکت کنندگان از فرط هیجان و جو داغ مسابقه در همان زمان ضبط …

رقابت بازیگران در مسابقه ای برگرفته از «شاهنامه»

«سیزده شمالی» عنوان مستند مسابقه ای جدید با حضور بازیگران است که آیتم های آن با بهره گیری از داستان های شاهنامه طراحی شده است. از این مسابقه با حضور بازیگران، عوامل و جمعی از اهالی سینما، شب گذشته (هفتم بهمن ماه) رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، به نقل از روابط عمومی سریال، در ابتدای این جشن رونمایی، محمد صدری مهر ـ مشاور طرح «سیزده شمالی» ـ از این مجموعه به عنوان حرکتی نو و گسترده در تولید سرگرمی های جدید برای مردم ایران زمین یاد کرد.
او توضیح داد: این مجموعه که برای پخش در سینمای خانگی تهیه شده، سبک و گونه ای از فیلم مسابقه های واقعه گراست، که می توانیم ادعا کنیم در آثار مشابه ایرانی، تا به حال چنین مسابقه واقعه گرایی به این شکل و ویژگی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در حالی که بسیاری از نمونه های مشابه این سبک از کار، اتفاقات و رقابت ها پیش بینی شده، ساختگی و فانتزی هستند اما مجموعه سیزده شمالی بسیار واقعی و جدی ساخته شده و اتفاقات و رقابت ها در بستر واقعیت رخ می دهند. ما در این تجربه، موقعیت هایی داشتیم که شرکت کنندگان از فرط هیجان و جو داغ مسابقه در همان زمان ضبط …