رشیدپور بهانه بود …

نه! رشیدپور بهانه بود... فریاد حاتمی کیا، انتقام ما بود از همه شب هایی که در جشن ها و محافل این سینمای محفلی غریب ماندیم و بغض کردیم. - مهدی آذرپندار در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: نه! رشیدپور بهانه بود... فریاد حاتمی کیا، انتقام ما بود از همه شب هایی که در جشن ها و محافل این سینمای محفلی غریب ماندیم و بغض کردیم. انتقام مان را گرفتیم از آن شب غربت حزب الله در اسفند سال 70؛ همان شبی که شبه روشنفکران، آوینی ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی