رد شدن از خط قرمزها و توسل به شوخی های جنسی تنها راه خنداندن مردم نیست

سینماپرس: دکتر سیما فردوسی روانشناس معتقد است این تصور که کمدی و طنز با رد شدن از خط قرمزها و تابوها شکل می‌گیرد اشتباه است.