راه درمان سینما در درون خود سینماست

در این صورت نقش فرهنگی و اجتماعی این سینما با توجه به بافت جمعیتی و وضعیت اقتصادی مردم هند چگونه بروز پیدا می کند؟سینما برای مردم هند مانند یک رویاست و بیشتر مخاطبان به سینما می روند تا رویاهای خود را روی پرده ببینند. در هند یک شکاف طبقاتی و فقر وحشتناک وجود دارد و افراد در طبقات مختلفی زندگی می کنند. گروهی از آنها بسیار فقیر هستند و با این فقر نیز کنار آمده اند. در این نوع زندگی، افراد هیچ راه نجاتی برای خود …
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی