رئیس انجمن مدیران تولید سینما انتخاب شد

سینماپرس: پس از یک هفته از انتخاب اعضای هیأـت مدیره انجمن صنفی مدیران تولید سینما، رئیس این انجمن انتخاب شد.