دیدار رئیس سازمان تلویزیون ملی اندونزی با حسین انتظامی

سینماپرس: رئیس سازمان تلویزیون ملی اندونزی باحسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی ایران دیدار کرد.