دنیای تیره جنایت که چون مغاکی ما را به درون خود می کشد/ کارآگاهان سینمایی بخش دوم. فیلپ مارلو

سینماسینما، شهرام اشرف ابیانه داستان های ریموند چندلر پر از پیچیدگی و ماجراهای تودرتو است. معما و رازگشایی از قتل ها خط رابط بین صحنه ها نیست. – پای چیز پیچیده تر در میان است. با آمیزه ای روبروییم از روانشناسی شخصیت، حادثه، تصویری از دنیای تیره جنایت که ما را چون مغاکی ، شهرام اشرف ابیانه داستان های ریموند چندلر پر از پیچیدگی و ماجراهای تودرتو است. معما و رازگشایی از قتل ها خط رابط بین صحنه ها نیست. پای چیز …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: حوادث