دقیقه نود بودن به تبلیغات آثار سینمایی آسیب می زند

تهیه کننده سینما گفت: دقیقه نود بودن در کشور ما همیشه به کیفیت آثار سینمایی و تبلیغات کار آسیب می زند؛ چیزی که در کشورهای دیگر دیده نمی شود.