دستوری که سینمای ایران این روزها به آن نیاز دارد

سینمای ایران شاید این روزها بیش از هر موردی به یک نگاه عمیق و دستور جدی و فوری برای بررسی همه جانبه برخی مسایل و موانع و تجدید نظر در برخی راهبردها نیاز دارد. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی