در نشست شهردار تهران با سینماگران چه گذشت؟

شهردار تهران در جمع سینماگران اظهار کرد: شهرداری و سینماگران نقاط مشترک زیادی با هم دارند و اگر بخواهیم روح شهر را ارتقا ببخشیم با ابزار فرهنگ و هنر که در دست شما هنرمندان است، این امر امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش سادس، نشست محمدعلی نجفی – شهردار تهران – با جمعی از سینماگران شامگاه ۹ بهمن ماه در موزه سینما و با حضور هنرمندان شاخه های مختلف سینمایی و با هدف بررسی و ایجاد کارگروهی بین خانه سینما و شهرداری برگزار شد.
در ابتدای نشست منوچهر شاهسواری مدیر خانه سینما با اشاره به اینکه آنچه که بین ما و شما به عنوان شهرداری تهران مشترک است این است که هر دو با مخاطب در ارتباط هستیم و رضایت مخاطب وظیفه اصلی ما است، گفت: هر کسی که مانع ارتباط مخاطب با سینمای ما بشود در نیتش باید شک کرد. هر کسی که سینمای ما را نخواهد، اقتدار فرهنگی ما را نخواسته و در نهایت ما بدون صدا و تصویر خواهیم شد. برای اینکه مجموعه شکایات اجتماعی خودمان را با شما به اشتراک بگذاریم این جلسه را تشکیل داده ایم.
او ادامه داد: اصل اول جذب مخاطب و رضایت آن و همچنین فهم مشترک از زندگی در شهر است. ما نمی توانیم در شهری زندگی …