در موسیقی امروز تهیه کننده به معنای واقعی نداریم

سینماپرس: بهروز صفاریان بیان کرد: یک تهیه کننده در هر جای دنیا باید موسیقی را خوب بشناسد و تولید، تفکر، ایدئولوژی و ارائه اثر به جامعه را با فکر پیش ببرد. اما تهیه کنندگان موسیقی در ایران تنها چند سال از یک چهره و پدیده بهره کشی می‌کنند و سپس او را کنار می‌گذارند.