در سینما بومی گرایی وجود ندارد

سینماپرس: منوچهر شاهسواری با اشاره به قدرت سینما بیان کرد: کمتر پدیده ای در جهان معاصر می توان یافت که ترکیبی از صنعت، تجارت و خلاقیت باشد و من معتقدم که در سینما با یک قدرت نیز روبرو هستیم.