در دوره جدید مدیریت رادیو، چشم انداز جهانی بررسی شد

سینماپرس: دیدار صمیمی معاون صدای رسانه ملی با مدیران شبکه‌های خارجی نویدبخش افق چشم اندازی جهانی در دوره جدید مدیریت رادیوی رسانه ملی دارد.