در حوزه پوسترهای سینمایی عقب‌گرد بسیار شدیدی اتفاق افتاده است/ ابتذال در برخی از پوسترهای سینمایی

سینماپرس: پیشکسوت هنر گرافیک با انتقاد از وضعیت فعلیِ تولید برخی پوسترهای سینمایی، موفقیتِ این عرصه را تابع هوشمندیِ سفارش و سفارش‌دهنده دانست.