در بیعت رهبرم، مرا با دیگری دیدید گردنم را بشکنید

سینماپرس: یوسفعلی میرشکاک می گوید تغییری در اندیشه خود نمی بیند. او با زبان تند و تیزش، تغییر عقایدش را به قیاس از روی نفس دوستان مربوط می کند.