درصدد پاسخگویی به فتوای مرجع تقلید بر می آیند

سینماپرس: روابط عمومی مسابقه «برنده باش» نسبت به انتشار استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی درباره این مسابقه توضیحی ارائه کرد.