درجه بندی سنی فیلم ها با همکاری انجمن روانپزشکان

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال کرد -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی