درجه بندی سنی فیلم ها از تابستان آغاز می شود

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال کرد و گفت: قرار است یک شورا با تخصص های مکمل درجه بندی سنی فیلم ها را از تابستان آغاز کنند. -
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی