درام های روی زمین مانده و سینماگران تنبلی که نمی توانند فیلم اجتماعی مناسب خلق نمایند!

سینماپرس: در حالی که تا کنون مفسدان اقتصادی مختلفی در دوران جمهوری اسلامی محاکمه شده اند، اما متاسفانه هیچ گاه سینمای ایران به طور جدی در این زمینه وارد عمل نشده و فیلم ها و آثار شایسته و مناسبی درباره مبارزه با فساد اقتصادی، رانت و مواجهه با مفسدان تولید نکرده است. در این گزارش به تعدادی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی اشاره شد است.